برنامه نویسی به زبان ++c http://programmervisualc.mihanblog.com 2020-10-25T15:05:03+01:00 text/html 2014-02-06T15:22:54+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه ی حل معادله ی درجه یک http://programmervisualc.mihanblog.com/post/35 <font size="2">این برنامه معادله ای درجه یک را دریافت می کند و ریشه ی آن را محاسبه می کند <br>و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.<br><br><br></font><div style="direction: ltr;" align="left"><div align="left"><font size="2">#include &lt;stdio.h&gt;</font><br><font size="2">#include &lt;conio.h&gt;</font><br><br><font size="2">int main()</font><br><font size="2">{</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; float a,b,c;</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("moadeleye be forme ax+b=0\n");</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("Enter a=");</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;a);</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("Enter b=");</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;b);</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; c=float((-1*b)/a);</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("risheye moadeleye %gx+%g=0 ==&gt; %g",a,b,c);</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; getch();</font><br><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; return 0;</font><br><font size="2">}</font><br></div><br></div><font size="2"><br></font> text/html 2013-12-11T09:15:52+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس فروشگاه کارت شارژ http://programmervisualc.mihanblog.com/post/33 <font size="4">سلام<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">فروشگاه فروش شارژ </span>برای خودم هست.که کارت های شارژ ایرانسل و همراه اول و تالیا و رایتل را ارائه می دهد. اگه خواستین سربزین. یه بار امتحان کنین،مشتری می شین.</font><br><br><div style="text-align: left;"><div style="position:relative; width:468px; height:60px"> <div style="position:absolute;z-index:1"> <embed src="http://www.1000charge.com/templates/old/css/468-60/c468-60.swf" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowscriptaccess="always" height="60px" width="468px"> </div> <div style="position:absolute;z-index:2"><a href="http://cartcharg.ir" target="_blank"> <img src="http://www.1000charge.com/Banner/empty.gif" border="0" height="60" width="468"></a> </div> </div><a href="http://solv.1000charge.com/" target="_blank" title="فروشگاه شارژ"></a><br><a href="http://cartcharg.ir" target="_blank" title="فروشگاه کارت شارژ">cartcharg.ir</a><br></div> text/html 2013-11-28T07:47:00+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه ی معادله ی خط http://programmervisualc.mihanblog.com/post/32 <font style="direction: ltr;" size="2">این برنامه معادله ی خط گذرنده از (x,y), (m,n) را محاسبه می کند.<br><br></font><div style="direction: ltr;" align="left"><font size="2">#include &lt;stdio.h&gt;<br>#include &lt;conio.h&gt;<br>int main()<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; float x,y,m,n,shib;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("x=");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;x);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("y=");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;y);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("m=");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;m);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("n=");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;n);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; shib=(n-y)/(m-x);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("moadeleye khat beyne (%g,%g),(%g,%g):",x,y,m,n);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("y=%g*x+%g",shib,-1*shib*x+y);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; getch();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return 0;<br>}</font><br></div> text/html 2013-11-28T07:15:51+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه ی آرایه http://programmervisualc.mihanblog.com/post/31 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div align="right"><font style="direction: rtl;" size="2">برنامه ای که آرایه ای به طول 10 راتعریف نموده مقادیر خانه های این ارایه را از ورودی دریافت کرده سپس2برابر مجموع خانه های زوج را از مجموع خانه های فرد کم نموده و نتیجه را چاپ می کند و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.</font><br></div><font style="" size="2"><br></font><div align="left"><font style="" size="2">#include &lt;stdio.h&gt;</font><font size="2"><br>#include &lt;conio.h&gt;<br><font style="">int main()</font><br><font style="">{</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; int arr[10];</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; int result=0;</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; int sum=0,sub=0;</font><br></font></div><div align="left"><font style="" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;i&lt;10;i++)</font><font size="2"><br></font></div><div align="left"><font style="" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; {</font><font size="2"><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("array[%d]=",i+1);</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%d",&amp;arr[i]);</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; }</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int j=1;j&lt;10;j=j+2)</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sum=sum+arr[j];</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int k=0;k&lt;10;k=k+2)</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sub=sub+arr[k];</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; result=2*sum-sub;</font><br><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("result = %d",result);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; getch();<br></font><font style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp; return 0;</font><br><font style="">}</font><br><br></font></div><font style="" size="2"><br> </font></div> text/html 2013-11-28T06:23:38+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه تعداد ارقام عدد http://programmervisualc.mihanblog.com/post/30 <font size="2">این برنامه&nbsp; n عدد را از ورودی گرفته وتعداد ارقام آن را در خروجی چاپ می کند و به درخواست یکی از دوسنان نوشته شده است.</font><br><br><br><div style="direction: ltr;" align="left">#include &lt;stdio.h&gt;<br><div align="left">#include &lt;conio.h&gt;<br>int main()<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int n;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("n ra vared kon:\n");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%d",&amp;n);<br></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(n&gt;=0)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; int x,counter;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; counter=0;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("adad ra vared kon:\n");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%d",&amp;x);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(x&gt;0)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x=x/10;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; counter++;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; n--;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("tedad argham:%d\n",counter);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; getch();<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; return 0;<br>}<br><br></div> text/html 2013-11-15T15:29:55+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس فروشگاه اینترنتی SOLV http://programmervisualc.mihanblog.com/post/29 <font size="3"><span class="js_view_more_parent"><br><span class="js_view_more_full" style="">سلام<br>فروشگاه اینترنتی SOLV مخفف Set Of Learning Video افتتاح شد.کلیه ویدیوهای آموزشی این مجموعه به انگلیسی روان بوده و دارای زیرنویس انگلیسی است. با تهیه ی این مجموعه ویدیوها به جای صرف هزینه بسیار زیاد برای شرکت در دوره های آموزشی با پرداخت هزینه ای در حدود 10 تا 20 تومان یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید.اولین محصول این فروشگاه،آموزش برنامه نویسی سی شارپ است.محصولات بعدی به زودی در فروشگاه قرار خواهند گرفت.</span></span><span class="js_view_more_parent"><span class="js_view_more_full" style=""><br><br><a href="www.solv.ir" target="_blank" title="فروشگاه SOLV">فروشگاه SOLV</a><br><br><a href="http://solv.ir/index.php/2013-08-06-04-55-14/product/view/3/4" target="_blank" title="آموزش برنامه نویسی سی شارپ">آموزش برنامه نویسی سی شارپ</a></span></span></font> text/html 2013-07-26T00:11:38+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس رفع باگهای برنامه ی نوشتن عدد به فارسی http://programmervisualc.mihanblog.com/post/28 <font size="2">با تشکر از تذکر به جای جناب آقای محمد مبنی بر وجود یکسری باگها برنامه ی قبلی در زیر اصلاح شده است.</font><br><br><div style="direction: ltr;" align="left"><br></div> text/html 2013-05-06T18:28:45+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه نوشتن عدد به فارسی http://programmervisualc.mihanblog.com/post/27 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3">برنامه ای که عدد سه رقمی رابه ریاضی دریافت می کند و آن رابه فارسی چاپ می کند که به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.<br>برنامه در ادامه مطلب.....<br style="direction: ltr;"></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3"><br><br></font><br></div><br> </div> text/html 2013-03-08T11:42:29+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه محیط و مساحت مربع با استفاده از قطر http://programmervisualc.mihanblog.com/post/26 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: right;">این برنامه به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است<br></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><div style="text-align: right;">محیط و مساحت مربع را با استفاده از قطر آن محاسبه می کند.<br></div><br></div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3632" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">#include &lt;stdio.h&gt;</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3634" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">#include &lt;math.h&gt;</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3633" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">int main()</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3637" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">{<br>float y,s,p;<br></div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3638" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">printf("ghotr ra vared konid");</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3639" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">scanf("%f",&amp;y);</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3640" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">s=pow(y,2)/2;</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3641" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">p=2*sqrt(2)*y;</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3642" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">printf("masahat=%f,mohit=%f",s,p);</div><div id="yui_3_7_2_1_1362741702815_3643" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-family: times new roman,new york,times,serif; background-color: transparent; font-style: normal; text-align: left;">return 0;</div><div style="text-align: left;">}<br></div> </div> text/html 2013-01-28T08:37:51+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه چاپ وارون عدد اعشاری http://programmervisualc.mihanblog.com/post/25 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="text-align: right; direction: rtl;">این برنامه عددی اعشاری را از کاربر دریافت می کند و معکوس آن را چاپ می کند.(مثلا:۱۲.۷۳ -&gt;۳۷.۲۱)<br></div><div style="text-align: left;"><br>#include&lt;stdio.h&gt;<br>#include&lt;conio.h&gt;<br>#include&lt;math.h&gt;<br>int main()<br>{<br>&nbsp;&nbsp; clrscr();<br>&nbsp;&nbsp; float n,m=0;<br>&nbsp;&nbsp; int a,k=0,j=0,i=1;<br>&nbsp;&nbsp; printf("enter a number:");<br>&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;n);<br>&nbsp;&nbsp; a=n;<br>&nbsp;&nbsp; n=n-a;<br>&nbsp;&nbsp; while(a!=0)<br>&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp; m+=(a%10)*pow(10,-i);<br>&nbsp;&nbsp; a=a/10;<br>&nbsp;&nbsp; i++;<br>&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp; while(n!=0)<br>&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp; k=n*10;<br>&nbsp;&nbsp; m+=k*pow(10,j);<br>&nbsp;&nbsp; j++;<br>&nbsp;&nbsp; n=(n*10)-k;<br>&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp; printf("%f",m);<br>&nbsp;&nbsp; getch();<br>&nbsp;&nbsp; return 0;<br>}<br></div> </div> text/html 2013-01-03T08:12:45+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس ضرب دو عدد صحیح بزرگ http://programmervisualc.mihanblog.com/post/24 این برنامه به کمک رشته ها دو عدد ۵۰۰ رقمی را در هم ضرب می کند.<br><br><div style="text-align: left; direction: ltr;"><div style="direction: ltr;">#include &lt;stdio.h&gt;<br></div>#include &lt;conio.h&gt;<br>#include &lt;string.h&gt;<br>void zarb(char *n1,char *n2,char *r)<br>{<br>&nbsp;&nbsp; strrev(n1);<br>&nbsp;&nbsp; strrev(n2);<br>&nbsp;&nbsp; int i,j;<br>&nbsp;&nbsp; for(i=0;n1[i];i++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;n2[j];j++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r[i+j]+=(n1[i]-'0')*(n2[j]-'0');<br><br>&nbsp;&nbsp; for(i=0;i&lt;1000;i++)<br>&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r[i+1]+=r[i]/10;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r[i] %=10;<br>&nbsp;&nbsp; }<br><br>&nbsp;&nbsp; for(i=999;r[i]==0;i--);<br><br>&nbsp;&nbsp; for(;i&gt;=0;i--)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r[i]+='0';<br><br>&nbsp;&nbsp; strrev(n1); //strrev is reverse string<br>&nbsp;&nbsp; strrev(n2);<br>&nbsp;&nbsp; strrev(r);<br><br>}<br>int main()<br>{<br>&nbsp;char num1[500]={0};<br>&nbsp;char num2[500]={0};<br>&nbsp;char num3[1000]={0};<br>&nbsp;printf("Enter num1:");<br>&nbsp;gets(num1);<br>&nbsp;printf("Enter num2:");<br>&nbsp;gets(num2);<br>&nbsp;zarb(num1,num2,num3);<br>&nbsp;puts(num3);<br>&nbsp;getch();<br>&nbsp;return 0;<br>}<br></div> text/html 2012-10-19T15:00:39+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه bubble sort بازگشتی و هوشمند http://programmervisualc.mihanblog.com/post/23 برنامه زیر دو تابع مرتب سازی حبابی است <br>در مرتب سازی حبابی هوشمند اگر کل آرایه مرتب باشد از تابع خارج می شود.<br>i در مرتب سازی بازگشتی ابتدای آرایه و n طول آرایه است.<br><br><div style="text-align: left; direction: ltr;">void BubbleSortBazghashti(int *t,int i,int n)<br style="direction: ltr;"><div style="text-align: left; direction: ltr;">{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int temp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(i&lt;n-1)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(t[i]&gt;t[i+1])<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; temp=t[i];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t[i]=t[i+1];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t[i+1]=temp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; BubbleSort(t,i+1,n);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; BubbleSort(t,i,n-1);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>}<br>//***************************<br>void ‌‌BubbleSortHoshmand(int *t,int n)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int i,j,temp,flag;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=1;i&lt;=n-1;i++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; flag=1;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;=n-1-i;j++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(t[j]&gt;t[j+1])<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; temp=t[j];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t[j]=t[j+1];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t[j+1]=temp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; flag=0;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(flag) return;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>}<br></div></div><div style="text-align: right;"> </div> text/html 2012-10-18T11:16:34+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه bubble sort http://programmervisualc.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: justify; direction: ltr;" class="page" title="Page 1"><div style="direction: rtl; text-align: right;">این برنامه آرایه ای به طول n را از کاربر دریافت کرده و آن را به ترتیب کوچک به بزرگ مرتب می کند. <br><br></div>void bubblesort(int *t,int n)<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int i,j,temp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=1;i&lt;=n-1;i++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;=n-1-i;j++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(t[j]&gt;t[j+1])<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; temp=t[j];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t[j]=t[j+1];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; t[j+1]=temp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>}<br>int main()<br>{<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; int i,n,a[1000];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("lenght of array,n=");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%d",&amp;n);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=0;i&lt;n;i++)<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("array["%d"]=",i+1);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%d,a[i]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; bubblesort(a,n);<br>}<br><br></div> text/html 2012-05-11T06:43:34+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه حل معادله به روش گاوس در حالت کلی http://programmervisualc.mihanblog.com/post/21 <div style="text-align: left;"><br style=""></div><div style="text-align: right; direction: ltr;"><div style="text-align: left;">/* Gaussian Elimination */<br>#include &lt;math.h&gt;<br>#include &lt;stdio.h&gt;<br><br>int main()<br>{<br>double matrix[16][16];<br>double b[16],x[16];<br>int n,i,count,j;<br>double ratio,temp;<br><br>/* Read in matrix and b */<br>scanf("%d",&amp;n);<br>printf("The matrix is %d by %d\n",n,n);<br>printf("Matrix:\n");<br>for(i=0;i&lt;n;i++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;n;j++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /*scanf("%lf ",&amp;matrix[i][j]);*/<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /* for Hilbert matrix */<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; matrix[i][j] = 1. / (i+j+1);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%lf ",&amp;b[i]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("\n");<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b[i] = 1.;<br>}<br>for(i=0;i&lt;n;i++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;n;j++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("%lf ",matrix[i][j]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("\n");<br>}<br>printf("Right Hand Side:\n");<br>for(i=0;i&lt;n;i++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("%lf ",b[i]);<br>}<br>printf("\n");<br>/* Gaussian elimination */<br>for(i=0;i&lt;(n-1);i++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=(i+1);j&lt;n;j++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ratio = matrix[j][i] / matrix[i][i];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(count=i;count&lt;n;count++) {<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; matrix[j][count] -= (ratio * matrix[i][count]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b[j] -= (ratio * b[i]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>}<br>for (i=0;i&lt;=n-1;i++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;n;j++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("%lf ",matrix[i][j]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("\n");<br>}<br>/* Back substitution */<br>x[n-1] = b[n-1] / matrix[n-1][n-1];<br>for(i=(n-2);i&gt;=0;i--){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; temp = b[i];<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=(i+1);j&lt;n;j++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; temp -= (matrix[i][j] * x[j]);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; x[i] = temp / matrix[i][i];<br>}<br>printf("Answer:\n");<br>for(i=0;i&lt;n;i++){<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("x%d = %lf\n",i,x[i]);<br>}<br>}<br></div><br></div> text/html 2012-05-11T06:33:53+01:00 programmervisualc.mihanblog.com برنامه نویس برنامه حل معادله به روش گاوس با سه متغیر http://programmervisualc.mihanblog.com/post/20 <BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: left; DIRECTION: ltr">/*Objective :To find out the unknowns (x,y,z) using Gauss elimination method*/<BR>#include"stdio.h"<BR>#include"conio.h"<BR>#include"math.h"<BR>void main()<BR>{<BR>int i,j;<BR>float a[3][4],b[3][4],c[4][4];<BR>float x,y,z,p,q,r;<BR>m:<BR>printf("\nEnter the coefficients: ");<BR>for(i=0;i&lt;3;i++)<BR>for(j=0;j&lt;3;j++)<BR>scanf("%f",&amp;a[i][j]);<BR>printf("\nEnter the constants: ");<BR>for(i=0;i&lt;3;i++)<BR>scanf("%f",&amp;a[i][3]);<BR><BR>if(a[0][0]!=0.0)<BR>{<BR>p=a[1][0];<BR>q=a[0][0];<BR>r=a[2][0];<BR>for(j=0;j&lt;=3;j++)<BR>{<BR>b[0][j]=-(p/q)*a[0][j];<BR>a[1][j]+=b[0][j];<BR>c[0][j]=-(r/q)*a[0][j];<BR>a[2][j]+=c[0][j];<BR>}<BR>p=a[2][1];<BR>q=a[1][1];<BR>for(j=0;j&lt;=3;j++)<BR>{<BR>b[1][j]=-(p/q)*a[1][j];<BR>a[2][j]+=b[1][j];<BR>}<BR>printf("\n\nThe matrix becomes\n");<BR>for(i=0;i&lt;3;i++)<BR>{<BR>for(j=0;j&lt;4;j++)<BR>{<BR>printf("%.4f\t",a[i][j]);<BR>}<BR>printf("\n");<BR>}<BR>z=a[2][3]/a[2][2];<BR>y=(a[1][3]-a[1][2]*z)/a[1][1];<BR>x=(a[0][3]-a[0][2]*z-a[0][1]*y)/a[0][0];<BR>printf("\nThe solution is");<BR>printf("\nX=%f, Y=%f , Z=%f",x,y,z);<BR>}<BR>else<BR>{<BR>printf("\nThe first cofficient must not be zero,Enter again");<BR>goto m;<BR>}<BR>} </DIV>