برنامه نویسی به زبان ++c tag:http://programmervisualc.mihanblog.com 2020-10-22T14:48:55+01:00 mihanblog.com برنامه ی حل معادله ی درجه یک 2014-02-06T15:22:54+01:00 2014-02-06T15:22:54+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/35 برنامه نویس این برنامه معادله ای درجه یک را دریافت می کند و ریشه ی آن را محاسبه می کند و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.#include <stdio.h>#include <conio.h>int main(){    float a,b,c;    printf("moadeleye be forme ax+b=0\n");    printf("Enter a=");    scanf("%f",&a);    printf("Enter b=");    scanf("%f",&b);    c=float((-1*b)/a);    printf("risheye moadele این برنامه معادله ای درجه یک را دریافت می کند و ریشه ی آن را محاسبه می کند
و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
    float a,b,c;
    printf("moadeleye be forme ax+b=0\n");
    printf("Enter a=");
    scanf("%f",&a);
    printf("Enter b=");
    scanf("%f",&b);
    c=float((-1*b)/a);
    printf("risheye moadeleye %gx+%g=0 ==> %g",a,b,c);
    getch();
    return 0;
}


]]>
فروشگاه کارت شارژ 2013-12-11T09:15:52+01:00 2013-12-11T09:15:52+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/33 برنامه نویس سلامفروشگاه فروش شارژ برای خودم هست.که کارت های شارژ ایرانسل و همراه اول و تالیا و رایتل را ارائه می دهد. اگه خواستین سربزین. یه بار امتحان کنین،مشتری می شین. cartcharg.ir سلام
فروشگاه فروش شارژ برای خودم هست.که کارت های شارژ ایرانسل و همراه اول و تالیا و رایتل را ارائه می دهد. اگه خواستین سربزین. یه بار امتحان کنین،مشتری می شین.


cartcharg.ir
]]>
برنامه ی معادله ی خط 2013-11-28T07:47:00+01:00 2013-11-28T07:47:00+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/32 برنامه نویس این برنامه معادله ی خط گذرنده از (x,y), (m,n) را محاسبه می کند.#include &lt;stdio.h&gt;#include &lt;conio.h&gt;int main(){&nbsp;&nbsp;&nbsp; float x,y,m,n,shib;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("x=");&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;x);&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("y=");&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;y);&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("m=");&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;m);&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("n=");&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;n);&nbsp;&nbsp;&nbsp; shib=(n-y)/(m-x);&nbsp;&nbsp;&nbsp; print این برنامه معادله ی خط گذرنده از (x,y), (m,n) را محاسبه می کند.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    float x,y,m,n,shib;
    printf("x=");
    scanf("%f",&x);
    printf("y=");
    scanf("%f",&y);
    printf("m=");
    scanf("%f",&m);
    printf("n=");
    scanf("%f",&n);
    shib=(n-y)/(m-x);
    printf("moadeleye khat beyne (%g,%g),(%g,%g):",x,y,m,n);
    printf("y=%g*x+%g",shib,-1*shib*x+y);
    getch();
    return 0;
}

]]>
برنامه ی آرایه 2013-11-28T07:15:51+01:00 2013-11-28T07:15:51+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/31 برنامه نویس برنامه ای که آرایه ای به طول 10 راتعریف نموده مقادیر خانه های این ارایه را از ورودی دریافت کرده سپس2برابر مجموع خانه های زوج را از مجموع خانه های فرد کم نموده و نتیجه را چاپ می کند و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.#include &lt;stdio.h&gt;#include &lt;conio.h&gt;int main(){&nbsp;&nbsp;&nbsp; int arr[10];&nbsp;&nbsp;&nbsp; int result=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp; int sum=0,sub=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(int i=0;i&lt;10;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("arr
برنامه ای که آرایه ای به طول 10 راتعریف نموده مقادیر خانه های این ارایه را از ورودی دریافت کرده سپس2برابر مجموع خانه های زوج را از مجموع خانه های فرد کم نموده و نتیجه را چاپ می کند و به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    int arr[10];
    int result=0;
    int sum=0,sub=0;
    for(int i=0;i<10;i++)
    {
        printf("array[%d]=",i+1);
        scanf("%d",&arr[i]);
    }
    for(int j=1;j<10;j=j+2)
        sum=sum+arr[j];
    for(int k=0;k<10;k=k+2)
        sub=sub+arr[k];
    result=2*sum-sub;
    printf("result = %d",result);
    getch();
    return 0;
}


]]>
برنامه تعداد ارقام عدد 2013-11-28T06:23:38+01:00 2013-11-28T06:23:38+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/30 برنامه نویس این برنامه&nbsp; n عدد را از ورودی گرفته وتعداد ارقام آن را در خروجی چاپ می کند و به درخواست یکی از دوسنان نوشته شده است.#include &lt;stdio.h&gt;#include &lt;conio.h&gt;int main(){&nbsp;&nbsp;&nbsp; int n;&nbsp;&nbsp;&nbsp; printf("n ra vared kon:\n");&nbsp;&nbsp;&nbsp; scanf("%d",&amp;n);&nbsp;&nbsp;&nbsp; while(n&gt;=0)&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; int x,counter;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; counter=0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pr این برنامه  n عدد را از ورودی گرفته وتعداد ارقام آن را در خروجی چاپ می کند و به درخواست یکی از دوسنان نوشته شده است.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    int n;
    printf("n ra vared kon:\n");
    scanf("%d",&n);
    while(n>=0)
    {
        int x,counter;
        counter=0;
        printf("adad ra vared kon:\n");
        scanf("%d",&x);
        while(x>0)
        {
            x=x/10;
            counter++;
            n--;
        }
        printf("tedad argham:%d\n",counter);
    }
    getch();
    return 0;
}

]]>
فروشگاه اینترنتی SOLV 2013-11-15T15:29:55+01:00 2013-11-15T15:29:55+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/29 برنامه نویس سلامفروشگاه اینترنتی SOLV مخفف Set Of Learning Video افتتاح شد.کلیه ویدیوهای آموزشی این مجموعه به انگلیسی روان بوده و دارای زیرنویس انگلیسی است. با تهیه ی این مجموعه ویدیوها به جای صرف هزینه بسیار زیاد برای شرکت در دوره های آموزشی با پرداخت هزینه ای در حدود 10 تا 20 تومان یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید.اولین محصول این فروشگاه،آموزش برنامه نویسی سی شارپ است.محصولات بعدی به زودی در فروشگاه قرار خواهند گرفت.فروشگاه SOLVآموزش برنامه نویسی سی شارپ
سلام
فروشگاه اینترنتی SOLV مخفف Set Of Learning Video افتتاح شد.کلیه ویدیوهای آموزشی این مجموعه به انگلیسی روان بوده و دارای زیرنویس انگلیسی است. با تهیه ی این مجموعه ویدیوها به جای صرف هزینه بسیار زیاد برای شرکت در دوره های آموزشی با پرداخت هزینه ای در حدود 10 تا 20 تومان یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید.اولین محصول این فروشگاه،آموزش برنامه نویسی سی شارپ است.محصولات بعدی به زودی در فروشگاه قرار خواهند گرفت.


فروشگاه SOLV

آموزش برنامه نویسی سی شارپ
]]>
رفع باگهای برنامه ی نوشتن عدد به فارسی 2013-07-26T00:11:38+01:00 2013-07-26T00:11:38+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/28 برنامه نویس با تشکر از تذکر به جای جناب آقای محمد مبنی بر وجود یکسری باگها برنامه ی قبلی در زیر اصلاح شده است. با تشکر از تذکر به جای جناب آقای محمد مبنی بر وجود یکسری باگها برنامه ی قبلی در زیر اصلاح شده است.


]]>
برنامه نوشتن عدد به فارسی 2013-05-06T18:28:45+01:00 2013-05-06T18:28:45+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/27 برنامه نویس برنامه ای که عدد سه رقمی رابه ریاضی دریافت می کند و آن رابه فارسی چاپ می کند که به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.برنامه در ادامه مطلب.....
برنامه ای که عدد سه رقمی رابه ریاضی دریافت می کند و آن رابه فارسی چاپ می کند که به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است.
برنامه در ادامه مطلب.....

]]>
برنامه محیط و مساحت مربع با استفاده از قطر 2013-03-08T11:42:29+01:00 2013-03-08T11:42:29+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/26 برنامه نویس این برنامه به درخواست یکی از دوستان نوشته شده استمحیط و مساحت مربع را با استفاده از قطر آن محاسبه می کند.#include &lt;stdio.h&gt;#include &lt;math.h&gt;int main(){float y,s,p;printf("ghotr ra vared konid");scanf("%f",&amp;y);s=pow(y,2)/2;p=2*sqrt(2)*y;printf("masahat=%f,mohit=%f",s,p);return 0;}
این برنامه به درخواست یکی از دوستان نوشته شده است
محیط و مساحت مربع را با استفاده از قطر آن محاسبه می کند.

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
float y,s,p;
printf("ghotr ra vared konid");
scanf("%f",&y);
s=pow(y,2)/2;
p=2*sqrt(2)*y;
printf("masahat=%f,mohit=%f",s,p);
return 0;
}
]]>
برنامه چاپ وارون عدد اعشاری 2013-01-28T08:37:51+01:00 2013-01-28T08:37:51+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/25 برنامه نویس این برنامه عددی اعشاری را از کاربر دریافت می کند و معکوس آن را چاپ می کند.(مثلا:۱۲.۷۳ -&gt;۳۷.۲۱)#include&lt;stdio.h&gt;#include&lt;conio.h&gt;#include&lt;math.h&gt;int main(){&nbsp;&nbsp; clrscr();&nbsp;&nbsp; float n,m=0;&nbsp;&nbsp; int a,k=0,j=0,i=1;&nbsp;&nbsp; printf("enter a number:");&nbsp;&nbsp; scanf("%f",&amp;n);&nbsp;&nbsp; a=n;&nbsp;&nbsp; n=n-a;&nbsp;&nbsp; while(a!=0)&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp; m+=(a%10)*pow(10,-i);&nbsp;&nbsp; a=a/10;&nbsp;&nbsp; i++;&nbsp;&nbsp; }&nbsp;&nbsp; w
این برنامه عددی اعشاری را از کاربر دریافت می کند و معکوس آن را چاپ می کند.(مثلا:۱۲.۷۳ ->۳۷.۲۱)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
   clrscr();
   float n,m=0;
   int a,k=0,j=0,i=1;
   printf("enter a number:");
   scanf("%f",&n);
   a=n;
   n=n-a;
   while(a!=0)
   {
   m+=(a%10)*pow(10,-i);
   a=a/10;
   i++;
   }
   while(n!=0)
   {
   k=n*10;
   m+=k*pow(10,j);
   j++;
   n=(n*10)-k;
   }
   printf("%f",m);
   getch();
   return 0;
}
]]>
ضرب دو عدد صحیح بزرگ 2013-01-03T08:12:45+01:00 2013-01-03T08:12:45+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/24 برنامه نویس این برنامه به کمک رشته ها دو عدد ۵۰۰ رقمی را در هم ضرب می کند.#include &lt;stdio.h&gt;#include &lt;conio.h&gt;#include &lt;string.h&gt;void zarb(char *n1,char *n2,char *r){&nbsp;&nbsp; strrev(n1);&nbsp;&nbsp; strrev(n2);&nbsp;&nbsp; int i,j;&nbsp;&nbsp; for(i=0;n1[i];i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;n2[j];j++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r[i+j]+=(n1[i]-'0')*(n2[j]-'0');&nbsp;&nbsp; for(i=0;i&lt;1000;i++)&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r[i+1]+=r[i]/10;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; r
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
void zarb(char *n1,char *n2,char *r)
{
   strrev(n1);
   strrev(n2);
   int i,j;
   for(i=0;n1[i];i++)
     for(j=0;n2[j];j++)
       r[i+j]+=(n1[i]-'0')*(n2[j]-'0');

   for(i=0;i<1000;i++)
   {
     r[i+1]+=r[i]/10;
     r[i] %=10;
   }

   for(i=999;r[i]==0;i--);

   for(;i>=0;i--)
     r[i]+='0';

   strrev(n1); //strrev is reverse string
   strrev(n2);
   strrev(r);

}
int main()
{
 char num1[500]={0};
 char num2[500]={0};
 char num3[1000]={0};
 printf("Enter num1:");
 gets(num1);
 printf("Enter num2:");
 gets(num2);
 zarb(num1,num2,num3);
 puts(num3);
 getch();
 return 0;
}
]]>
برنامه bubble sort بازگشتی و هوشمند 2012-10-19T15:00:39+01:00 2012-10-19T15:00:39+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/23 برنامه نویس برنامه زیر دو تابع مرتب سازی حبابی است در مرتب سازی حبابی هوشمند اگر کل آرایه مرتب باشد از تابع خارج می شود.i در مرتب سازی بازگشتی ابتدای آرایه و n طول آرایه است.void BubbleSortBazghashti(int *t,int i,int n){&nbsp;&nbsp;&nbsp; int temp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; if(i&lt;n-1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(t[i]&gt;t[i+1])&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; temp=t[i];&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;& در مرتب سازی حبابی هوشمند اگر کل آرایه مرتب باشد از تابع خارج می شود.
i در مرتب سازی بازگشتی ابتدای آرایه و n طول آرایه است.

void BubbleSortBazghashti(int *t,int i,int n)
{
    int temp;
    if(i<n-1)
    {
        if(t[i]>t[i+1])
        {
            temp=t[i];
            t[i]=t[i+1];
            t[i+1]=temp;
        }
        BubbleSort(t,i+1,n);
        BubbleSort(t,i,n-1);
    }
}
//***************************
void ‌‌BubbleSortHoshmand(int *t,int n)
{
    int i,j,temp,flag;
    for(i=1;i<=n-1;i++)
    {
        flag=1;
        for(j=0;j<=n-1-i;j++)
            if(t[j]>t[j+1])
            {
                temp=t[j];
                t[j]=t[j+1];
                t[j+1]=temp;
                flag=0;
            }
        if(flag) return;
    }
}
]]>
برنامه bubble sort 2012-10-18T11:16:34+01:00 2012-10-18T11:16:34+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/22 برنامه نویس این برنامه آرایه ای به طول n را از کاربر دریافت کرده و آن را به ترتیب کوچک به بزرگ مرتب می کند. void bubblesort(int *t,int n){&nbsp;&nbsp;&nbsp; int i,j,temp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(i=1;i&lt;=n-1;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;=n-1-i;j++)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; if(t[j]&gt;t[j+1])&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; temp=
این برنامه آرایه ای به طول n را از کاربر دریافت کرده و آن را به ترتیب کوچک به بزرگ مرتب می کند.

void bubblesort(int *t,int n)
{
    int i,j,temp;
    for(i=1;i<=n-1;i++)
        for(j=0;j<=n-1-i;j++)
            if(t[j]>t[j+1])
            {
                temp=t[j];
                t[j]=t[j+1];
                t[j+1]=temp;
            }
}
int main()
{
    int i,n,a[1000];
    printf("lenght of array,n=");
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
         printf("array["%d"]=",i+1);
         scanf("%d,a[i]);
    }
    bubblesort(a,n);
}

]]>
برنامه حل معادله به روش گاوس در حالت کلی 2012-05-11T06:43:34+01:00 2012-05-11T06:43:34+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/21 برنامه نویس /* Gaussian Elimination */#include &lt;math.h&gt;#include &lt;stdio.h&gt;int main(){double matrix[16][16];double b[16],x[16];int n,i,count,j;double ratio,temp;/* Read in matrix and b */scanf("%d",&amp;n);printf("The matrix is %d by %d\n",n,n);printf("Matrix:\n");for(i=0;i&lt;n;i++){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for(j=0;j&lt;n;j++){&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; /*scanf("%lf ",&amp;matrix[i][j]);*/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
/* Gaussian Elimination */
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
double matrix[16][16];
double b[16],x[16];
int n,i,count,j;
double ratio,temp;

/* Read in matrix and b */
scanf("%d",&n);
printf("The matrix is %d by %d\n",n,n);
printf("Matrix:\n");
for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
                /*scanf("%lf ",&matrix[i][j]);*/
                /* for Hilbert matrix */
                matrix[i][j] = 1. / (i+j+1);
        }
        scanf("%lf ",&b[i]);
        scanf("\n");
        b[i] = 1.;
}
for(i=0;i<n;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
                printf("%lf ",matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
}
printf("Right Hand Side:\n");
for(i=0;i<n;i++){
        printf("%lf ",b[i]);
}
printf("\n");
/* Gaussian elimination */
for(i=0;i<(n-1);i++){
        for(j=(i+1);j<n;j++){
                ratio = matrix[j][i] / matrix[i][i];
                for(count=i;count<n;count++) {
                        matrix[j][count] -= (ratio * matrix[i][count]);
                }
                b[j] -= (ratio * b[i]);
        }
}
for (i=0;i<=n-1;i++){
        for(j=0;j<n;j++){
                printf("%lf ",matrix[i][j]);
        }
        printf("\n");
}
/* Back substitution */
x[n-1] = b[n-1] / matrix[n-1][n-1];
for(i=(n-2);i>=0;i--){
        temp = b[i];
        for(j=(i+1);j<n;j++){
                temp -= (matrix[i][j] * x[j]);
        }
        x[i] = temp / matrix[i][i];
}
printf("Answer:\n");
for(i=0;i<n;i++){
        printf("x%d = %lf\n",i,x[i]);
}
}

]]>
برنامه حل معادله به روش گاوس با سه متغیر 2012-05-11T06:33:53+01:00 2012-05-11T06:33:53+01:00 tag:http://programmervisualc.mihanblog.com/post/20 برنامه نویس /*Objective :To find out the unknowns (x,y,z) using Gauss elimination method*/#include"stdio.h"#include"conio.h"#include"math.h"void main(){int i,j;float a[3][4],b[3][4],c[4][4];float x,y,z,p,q,r;m:printf("\nEnter the coefficients: ");for(i=0;i&lt;3;i++)for(j=0;j&lt;3;j++)scanf("%f",&amp;a[i][j]);printf("\nEnter the constants: ");for(i=0;i&lt;3;i++)scanf("%f",&amp;a[i][3]);if(a[0][0]!=0.0){p=a[1][0];q=a[0][0];r=a[2][0];for(j=0;j&lt;=3;j++){b[0][j]=-(p/q)*a[0][j];a[1][j]+=b[0][j];c[0][j]=-(r/q)
/*Objective :To find out the unknowns (x,y,z) using Gauss elimination method*/
#include"stdio.h"
#include"conio.h"
#include"math.h"
void main()
{
int i,j;
float a[3][4],b[3][4],c[4][4];
float x,y,z,p,q,r;
m:
printf("\nEnter the coefficients: ");
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
scanf("%f",&a[i][j]);
printf("\nEnter the constants: ");
for(i=0;i<3;i++)
scanf("%f",&a[i][3]);

if(a[0][0]!=0.0)
{
p=a[1][0];
q=a[0][0];
r=a[2][0];
for(j=0;j<=3;j++)
{
b[0][j]=-(p/q)*a[0][j];
a[1][j]+=b[0][j];
c[0][j]=-(r/q)*a[0][j];
a[2][j]+=c[0][j];
}
p=a[2][1];
q=a[1][1];
for(j=0;j<=3;j++)
{
b[1][j]=-(p/q)*a[1][j];
a[2][j]+=b[1][j];
}
printf("\n\nThe matrix becomes\n");
for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<4;j++)
{
printf("%.4f\t",a[i][j]);
}
printf("\n");
}
z=a[2][3]/a[2][2];
y=(a[1][3]-a[1][2]*z)/a[1][1];
x=(a[0][3]-a[0][2]*z-a[0][1]*y)/a[0][0];
printf("\nThe solution is");
printf("\nX=%f, Y=%f , Z=%f",x,y,z);
}
else
{
printf("\nThe first cofficient must not be zero,Enter again");
goto m;
}
}
]]>